Amerika Birleşik Devletleri adalet mekanizmaları, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri nezdinde yapılan istinabe taleplerine yanıt vermemektedir. Bu durum, cinsel taciz suçlamaları üzerine bu platformlar aracılığıyla failin kimlik bilgilerinin elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Mağdurlar ve kolluk kuvvetleri, suçluların kimliklerine ancak onların sosyal ağlarda yaptığı açık paylaşımlar veya mağdurların hesapları üzerinde gerçekleşen yazışmalar üzerinden erişebilirler. Failin cezası, bu unsurlar ışığında belirlenerek, suçu caydırıcı ve mağduru koruyucu bir nitelik taşımaktadır. Ancak, basit cinsel tacizin cezasının hapis ile sınırlı olmadığı; durumun şartlarına göre yargı mercilerince adlî para cezasına dönüştürülebileceği de unutulmamalıdır.

 • İşlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Zira bu suçlardan birisinin işlenmesi için diğer suç normunun ihlalinde zorunluluk yoktur.
 • Aynı şekilde bu kapsamda olan bir suçun kapsama girmeyen başka bir suçla beraber işlenmesi halinde de basit yargılama usulü uygulanmayacaktır.
 • Cinsel tacizle suçlanan bir kişi hakkında yürütülecek soruşturma, mağdur tarafından yapılan şikâyet sonrasında başlar.
 • Cinsel taciz suçu, failin cinsel arzularını bir başkasına dayattığı hallerde söz konusu olur ve cezai sonuçları iki farklı şekilde ele alınır.

Cinsel taciz suçunun faili akıl hastası ya da aklen zayıf bir kişi ise ya ceza verilmez ya da verilecek cezada indirime gidilir. Bu nedenle akıl hastalarının suç işlemesi durumunda ceza yerine güvenlik tedbirleri uygulanır. Fakat cinsel taciz suçu söz konusu olduğunda cinsel duyguların tatmini gayesi bulunduğundan akıl hastası bir kimsenin cinsel taciz suçunu işlemesi mümkün değildir. Fakat tamamen akıl hastası olmayan veya akli zayıflığı bulunan kişilerin cinsel tatmin amacını taşıması mümkündür.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayetten Vazgeçme, Uzlaşma ve HAGB

Polis ve yargı, delil toplayabilmek için mağdurun işbirliği ve mevcut verilerin dikkatli analizi gibi yöntemlere başvurmakta ve bazen gerekli bilgilere erişmede sınırlı kalabilmektedir. Cinsel taciz suçunun mahkemede ispat edilmesi sürecinde, tanık beyanları yalnızca adli işlemlerde değil, aynı zamanda suçu aydınlatmada da önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Suçun ciddiyeti ve mağdurun maruz kaldığı travma göz önünde bulundurulduğunda, tanık beyanlarına gereken özenin gösterilmesi ve adaletin sağlanabilmesi için her türlü detayın titizlikle incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Örnek olarak, Mağdureye ait telefon numarasını sanık A’dan alan sanık B’nin, mağdura cinsel taciz niteliğinde resimler göndermesi durumunda, sanık A’nın cinsel taciz suçuna yardım etmekten cezalandırılması gerekmektedir. Örneğin Kişinin, eşinden ayrıldığını bildiği bayanı arayıp istemediği halde arkadaşlık teklif etmesi şeklindeki eylemi cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.

Şüpheli veya sanık bakımından, cinsel taciz avukat tarafından alınacak hukuki yardım ile sanığın iftiraya uğradığının ve suçun sübuta ermediğinin ispatlanması suretiyle sanık tarafından suçun işlenmediğine yönelik hüküm alınması mümkün olmaktadır. Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerine ilişkin ikinci kitabında “kişilere karşı suçlar” başlığını taşıyan ikinci kısmının altıncı bölümünde “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” arasında düzenlenmektedir. Ayrıca cinsel taciz suçu ile birlikte müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları da oluşabilmektedir. Bu nokta da fikri içtima hükümleri uygulanması gerekmektedir.

 • Hükümlü sıfatını alan kişiye yönelik mahkeme kararı sonrasında infaz süreci başlar.
 • Erkeklerin de cinsel sağlıklarını koruma konusunda en az kadınlar kadar dikkatli olmaları gerekmektedir.
 • Cinsel taciz kavramının, doktrinde değişik şekillerde tanımlandığı görülmektedir.
 • Cinsel taciz suçunu işleyen kişi; eğer ağırlaştırıcı bir neden yoksa ve mağdur tarafından şikayet edilmişse, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilir.
 • Mağdura dokunulmamış olsa bile cinsel taciz yerine daha ağır cezayı gerektiren cinsel saldırı/istismar suçlarından hüküm kurulabilir.

İlgili https://www.roscasaresbasket.com/ye göre tutuklama verilebilmesi için bir kaçma şüphesi yada delil karartma şüphesi olması gerekmektedir. Bu ilke uyarınca, suçtan sonra yürürlüğe giren ve fail lehine hükümler içeren kanun, hükümde ve infaz aşamasında dikkate alınmalıdır. Cinsel taciz ile ilgili davalarda suçlar ilgili suçun unsurlarını doğru değerlendirmek gerekmektedir. Sanığın fiili mağdurun cinsel dokunulmazlığına karşı olmalı, mağdurun cinsel onurunu, özgürlüğünü ve dokunulmazlığını ihlal etmesi gerekmektedir. Mağdurun kendi şeref ve haysiyetine zarar verecek iftira atmış olması ihtimaline karşın, bu yönde bir sebep bulunamazsa, bu durumda beyanına itibar edilmesi yerinde olacaktır.

Nitelikli Cinsel Taciz: Cezayı Artıran Haller – TCK 105/2

Fıkrası ise; “Yargıtay, Adliye Mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.” hükümlerini içermektedir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir. C) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir. Teşhir şeklinde gerçekleştirilen tavizlerde verilecek olan ceza yarı oranında artırılır. Telefon, mesaj, yazılı kağıt, ses veya kamera kaydı gibi ispat araçlarının kullanılması somut delil anlamında oldukça yararlıdır.

Halk arasında “laf atma”, “arkadan cinsel sözler söyleme”, “sözlü taciz” olarak bilinir. Cinsel taciz suçundan bahsedilebilmesi için ilgili kişiye cinsel amaçlarla fiziki bir temasın olmaması gerekir. Fiziki temasın bulunması halinde cinsel taciz suçundan değil; cinsel saldırı, cinsel istismar veya reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçundan bahsedilebilecektir. Örneğin, bir kimsenin sosyal medya üzerinden bir başka kimseye öpücük göndermesi cinsel taciz suçunu oluşturur.

Fıkrasına göre suçun belli kimseler tarafından işlenmesi, cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. Aşağıda sayılan nitelikli hallerden birinin bulunması durumunda cinsel taciz suçu re’sen kovuşturulacaktır. Dolayısıyla müştekinin cinsel taciz şikayetinden vazgeçmesi sanığı cezadan kurtarmaz. 50/3 uyarınca hükmolunan cezanın otuz gün ve daha az süreli hapis cezası olması ve yargılanan kişinin 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olması halinde hâkim, kısa süreli hapis cezalarını adli para cezasına çevirmek zorundadır. Cinsel taciz suçu uygulamada pek görülmese de teşebbüs olarak işlenebilen bir suçtur.

İnternetten Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Avukatın söylediği söze bakar mısınız, suça meyilli işsiz, güçsüz takımından değilmiş adam.! Anne, kabin alanına giderek aralık perdeden cinsel organıyla oynamaya devam eden Firouzian’ı görünce çığlık atarak reyon görevlileri ve güvenlikleri çağırdı. Mağaza görevlileri olay yerine geldiklerinde, kabin perdesinin kapalı olduğunu ve şüphelinin üzerinde ya da denediği kıyafetlerde herhangi bir anormallik görülmediğini söyledi.

 • Çocuğun cinsel istismarı suçu düzenlenerek çocuğun cinsel dokunulmazlığının sağlanması amaçlanır.
 • Sanık mağdura sözlü olarak cinsel tacizde bulunmuş ancak mağdur duymamışsa cinsel taciz suçu gerçekleşmez.
 • Bu durumda şüpheli veya sanığın yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.
 • Mağdura herhangi bir cinsel amaçlı fiziksel temas olması halinde TCK’nin 102.
 • Madde Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Adalet sisteminin bu suçlara verdiği önem, mağdurların haklarının ihlal edilmemesi adına belirleyici bir role sahiptir. Bu yüzden, sosyal medya üzerinden tacize uğrayan kişilerin haklarını araması ve yaşadıkları olayı yetkili makamlara bildirmesi büyük önem taşımaktadır. Suçun şikayete tabi olması, mağdurların adalet arayışında aktif bir rol oynamalarını gerektirir. Ancak, suçun daha ağır hallerinde yasalar, mağdurun sessiz kalması durumunda bile olaya müdahale etme ve cezai takibat başlatma yetkisini yetkili makamlara verir. Bu sayede cinsel taciz suçları daha etkin bir biçimde önlenmeye ve cezalandırılmaya çalışılır. Örneğin, suçun kamu görevlisinin görevi başında veya suçun bir çocuğa karşı işlenmiş olması gibi durumlar, nitelikli hal olarak değerlendirilir.

Cezanın Ertelenmesi

Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları bireylerin vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında olup TCK. Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları birbirinden farklı suçlar olup haliyle bu davranışların cezaları da birbirinden faklı olmaktadır. Cinsel taciz suçu ve Cinsel Saldırı suçu için TCK’nun belirlediği cezanın ne kadar olduğuna değinmeden önce taciz ve saldırı arasındaki farkın belirtilmesinde fayda var. Basit cinsel taciz suçunda şikayet süresi, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği andan itibaren altı aydır.

Bu nedenle, sadece bir kez test yaptırmak yerine düzenli olarak test yaptırmak en doğrusudur. Enfeksiyonlar, sadece rastgele veya korunmasız cinsel ilişkilerde aktarılmaz. Uzun süreli, tek eşli ilişkilerde bile korunma önlemlerine dikkat etmek önemlidir. Partnerinizin başka biriyle ilişkiye girmiş olması ya da geçmişte enfekte olmuş olması, sizin de risk altında olmanıza neden olabilir.

Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismar

Örneğin cinsel içerikli bir mektup örneği cinsel tacizde teşebbüse örnek verilebilmektedir. Cinsel içerikli bir mektup mağdurun eline geçmeden bir şekilde durdurulabilirse bu noktada artık cinsel tacizden değil, cinsel teşebbüs suçundan söz edilebilecektir. Kanun koyucu cinsel saldırı suçunun gerekçesinde açıkça “kişilerin vücudu üzerinde” ifadesine yer verdiği halde, 103. Maddenin gerekçesinde ise açıkça “kişilerin vücudu üzerinde” ifadesine yer verilmemiştir.

Başka birisine yapılması halinde direkt şekilde mağdur olan kişinin suç duyurusunda bulunması istenir. Bireyin cinsel amaçlı bir şekilde taciz edilmesi aracı kişilerle de yapılabilir. Birisine bu konuda söylemde bulunulduğunda söz veya davranışın mağdura ulaşmış olması gereklidir. Habersiz olduğu ve kendisine söylenmediği, direkt şekilde yapılmadığı takdirde cinsel taciz unsurunun oluştuğunu söylemek güçleşebilir. Ceza yasası kapsamında sözlü tacize verilecek ceza, fail hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezası şeklinde uygulanabilmektedir.

Cezanın ertelenmesi, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. İnternet ve sosyal medya youyla cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür. Şeklindeki davranışlar cinsel taciz suçunu oluşturabilmektedir ve bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Mahkeme tarafından hapis cezası verilmesi durumunda bu cezanın artık adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Cinsel taciz suçunun gerçekleşmesi için, suç konusu eylemin birden fazla tekrarlanması gerekmez. Bir defa yapılması Cinsel Taciz suçunun oluşması için yeterlidir. Yine sanığın mağdura yönelik aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla gerçekleştirmiş olduğu cinsel amaçlı söz, yazı ve davranışlardan dolayı fail hakkında tek suçtan ceza verilir. Ancak farklı zamanlarda aynı mağdura karşı cinsel taciz teşkil eden eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde fail hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanır. Maddesine göre cinsel taciz suçunun hareket unsuru “cinsel amaçlı olarak taciz etmektir”, aynı maddenin gerekçesinde de cinsel taciz, cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir biçiminde gösterilmiştir.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *